Vés al contingut Skip to footer

AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), informem els usuaris de les nostres dades:

*Denominació social: Mercè Mestre Lloveras
*Nom comercial: acupunturaivida
*Domicili social: C/ Manuel Carrasco i Formiguera 6-7, 08035 Sant Pol de Mar, Barcelona.
*NIF: 77616700A
*Telèfon: 635.554.140
*e-mail: coordinacio@acupunturaivida.com
*Pàgina web: https://www.acupunturaivida.com

 OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines en són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions disposades aquí, així com qualsevol altra disposició legal que li fos d’aplicació.

Acupunturaivida es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les anomenades obligacions, i s’entén que és suficient la publicació en el lloc web d’acupunturaivida.

RESPONSABILITAT

Acupunturaivida s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a acupunturaivida.

El lloc web d’acupunturaivida pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina web) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web de l’usuari és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que acupunturaivida no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, acupunturaivida no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, acupunturaivida manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i procedirà a la retirada immediata de la redirecció a l’anomenat lloc web, i a posar en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Acupunturaivida no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web d’acupunturaivida. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, acupunturaivida es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa en la retirada o, en el seu cas, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que en el lloc web existeix algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que es notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, acupunturaivida no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texts i/o gràfics, és propietat d’acupunturaivida o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de la propietat intel·lectual i industrial, i estan inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual siguin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia d’acupunturaivida. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per acupunturaivida serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’acupunturaivida.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens a acupunturaivida i que poguessin aparèixer al lloc web pertanyen als respectius propietaris, i ells mateixos són responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests elements. En tot cas, acupunturaivida compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels propietaris.

Acupunturaivida NO AUTORITZA expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web; en tot cas han de redirigir al lloc web principal d’acupunturaivida.

Acupunturaivida reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i la seva única menció o aparició en el lloc web no implica l’existència de drets o responsabilitats de cap mena d’acupunturaivida sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’acupunturaivida.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer a través del correu electrònic següent: coordinacio@acupunturaivida.com

VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a acupunturaivida permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a acupunturaivida o a tercers.

MENORS D’EDAT

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han de tenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a ells; és per això que si accedeixen a continguts no apropiats a Internet s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloqueigs, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals puguin accedir els menors.

OBLIGACIÓ DE FER UN ÚS CORRECTE DE LA WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la web d’acupunturaivida de conformitat amb la llei i el present avís legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets o interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’acupunturaivida.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol material que:

  1. Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
  2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic.
  3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  4. Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.
  5. De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat d’acupunturaivida o de tercers.
  6. Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el lloc web d’acupunturaivida o de les activitats que s’hi desenvolupen serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Mataró.